Bottenfärger

Sanering av båtbottnar


Här är blankett och checklista för båtbottensanering.

All bottensanering ska anmälas till varvet via e-post miljo@uvf.one.
Gör detta så tidigt som möjligt då UVF måste skicka in en anmälan till Miljöförvaltningen minst 3 veckor innan arbetet ska ske.

Bottenfärger i Mälaren


Stockholm stad har begärt att UVF ska ta fram en skriftlig handlingsplan för avveckling av biocidhaltiga bottenfärger för båtar som läggs upp på UVF:s varvsområde.


Då UVFs medlemsklubbar har ansvaret för sin verksamhet vid båtklubbarna och därmed också båtar som ligger vid båtklubbarnas bryggor sommartid, där båtar med biocidfärg förorenar Mälaren, ligger ansvaret för avvecklingsplaner hos respektive båtklubb.


2016, 2018 och 2019 genomfördes mätningar av bottenfärger på båtar torrsatta på Varvsföreningen på uppdrag av Stockholm stad.


Anledningen till att mäta halten metaller på båtskrov var att ta reda på hur mycket farliga metaller som finns på båtskroven. Det är av särskilt intresse att se om det kan finnas kvar rester av gammal tennorganisk bottenfärg som kan vara skadlig för människan och utgöra en risk för miljön.


Farligheten hos metallerna grundar sig på giftigheten hos de olika metallerna för människa och miljö.


Tenn ingår i alla tennorganiska föreningar. Den vanligast tennorganiska föreningen som har använts i bottenfärger är TBT (tributyltenn). Den har kraftigt hormonstörande egenskaper och har därför varit förbjuden i bottenfärger för fritidsbåtar sedan 1989 inom EU. Enligt Vattendirektivet (2000/60/EG) är de tennorganiska föreningar prioriterade och ska fasas ut så snabbt som möjligt. Även om de tennorganiska bottenfärgerna har varit förbjudna länge så kan sådana finnas kvar i underliggande färglager.


Koppar är giftigt både för växter och djur och senare tids forskning visar negativa effekter i låga koncentrationer som t.ex. att laxfiskar inte kan hitta tillbaka till sina reproduktionsområden. Alger och andra vattenlevande organismer påverkas negativt vid halter som uppmäts i småbåtshamnar.


Zink är liksom koppar giftigt för vattenlevande organismer som alger och kräftdjur. Zink ingår i de flesta bottenfärger på grund av sin egenskap att reglera läckagehastigheter av andra ämnen såsom koppar.


Bly har påvisats bl.a. påverka utvecklingen av hjärnan negativt. Användningen av bly har därför begränsats i olika omgångar.


Regler för båtar i sötvatten


Alla biocidfärger som säljs i Sverige måste ha genomgått en godkännandeprocess från Kemikalieinspektionen (KEMI). För insjöar, däribland Mälaren, finns det inga godkända biocidfärger, dvs. färger innehållande bekämpningsmedel. Trots detta förekommer det båtar som är påmålade med biocidfärger i strid med biocidförordningen.

Inga kopparbaserade färger är heller godkända för användning i sötvatten i Europa för Storbritannien, Nederländerna och Danmark.


Utförd mätning


För att få en uppfattning över vad XRF-värdena innebär så är referensmätningar gjorda på vad ett lager av olika vanliga bottenfärger ger för värden.


Tenn. Ett lager av två olika tennfärger gav värden med XRF-metodiken på 300 respektive 800 μg tenn/cm2.


Koppar. Ett färglager av en vanlig kopparfärg för användning på västkusten gav ett XRF-mätvärde på ca 4 000 μg koppar/cm2 och ett lager av en vanlig Östersjöfärg motsvarar ca 1 100 μg koppar/cm2.


Zink. När det gäller zink så innebär ett nymålat färglager av en vanlig västkustfärg ca 1 600 μg zink/cm2 och ett lager av Östersjöfärg motsvarar ca 2 000 μg zink/cm2.


Totalt mättes 369 stycken båtskrov hos Ulvsundavikens Varvsförening där 321 var av plast, 45 av trä, 2 av aluminium och 1 av stål. Anledningen till att även några båtar med aluminium och stålskrov mättes var att det ibland var svårt att se vilket material båten var gjord av och att det uppdagades först under mätningens gång eller efteråt.

På varje båt mättes på 6-8 platser och samtliga resultat för varje båt har redovisats i en separat bilaga. Dessutom har medelvärden för samtliga mätdata per båt beräknats som också finns redovisade i en separat bilaga.

Två båtar (0,6 %) hade högre halter än 800 μg/cm2. Tio båtar (3,1 %) hade högre halter än 300 μg/cm2

 I Ulvsundaviken hade 66 % (214 båtar) av plastbåtarna högre medelvärden än 1 000 μg Cu/cm2

51 % av båtarna i Ulvsundaviken hade högre medelhalter än 2 000 μg Zn/cm2Sju båtar hade högre blyhalter än 1 000 μg bly/cm2 i Ulvsundaviken


Ingen träbåt hade högre än 800 μg tenn/cm2 och tre båtar (6,6 %) hade högre än 300 μg tenn/cm2

 


71 % av träbåtarna (32 stycken) hade högre halter än 1 000 μg koppar/cm2

 


Zinkalter högre än 2 000 μg Zn/cmfanns på 62 % av båtarna i Ulvsundaviken


 Bland Ulvsundavikens träbåtar hade 22 båtar (49 %) högre medelvärde för bly i båtskrovet än 1 000 μg /cm2 och 3 stycken (6,7 %) hade medelvärden på mer än 10 000 μg /cm2
Av de 369 mätta båtskroven i Ulvsunda var 34 skrovrena eller renskrapade och uppvisade ingen förekomst av metallerna tenn, koppar, zink eller bly.


UVF innehar alla värden för respektive båt och kan assistera båtägare för närmare information.