Start

NYHETER OCH INFORMATION


Här har vi målsättningen att publicera nyheter och nyttig information till Dig som har eller vill ha Din båt upplagd på Ulvsundavikens Varvsförening.

BÅTBOTTENTVÄTTEN


Nu är båtbottentvätten öppen och bokningsbar ve 31-37.
Bokar Din tid gör Du här:

                                       https://uvf.bokamera.se/

Betalning via vår Swish 123 076 298 9

OBS - VIKTIGT!

Inom det gulmarkerade området måste allt material tas bort - bockar, vagnar, båtar, stöttor etc, etc.

Det som inte är borttaget kommer PEAB att slänga då de börjar markarbeten inom en vecka.

SWISH TILL VARVET

Varvet har ett nytt Swishnr 123 076 298 9

SOMMARENS SJÖSÄTTNINGAR
Nu har vi vårens/sommarens sista sjösättning
15/6 kl 13:00

Därefter lär Din båt bli kvar på land.
Du som har planerat att renovera Din båt under sommaren skulle ha lämnat in och fått en renoveringsplan godkänd före 1/5.

Båtar som står i vägen för vår entreprenör PEAB kommer att flyttas.

DRIFTGRUPPEN

Nu är Driftgruppen fulltaliga och vi hälsar Lena Wadman från LEBK välkommen till Driftgruppen.

MASTSKJULET

Absolut sista möjlighet att ta ut sin mast från mastskjulet är på städdagarna 22/5 och 25/5!

Därefter kommer våra entreprenör PEAB att destruera master som ligger kvar samtidigt som mastskjulet rivs.

SJÖSÄTTNING 2021
Viktigt inför sjösättningen 2021.

Det är mycket viktigt att Du följer Din utsatta tid för sjösättning!
Vid förhinder ska Du anmäla detta till Din driftansvarige i god tid innan sjösättning.

 • Vi torrsätter båtar på hösten efter båtägares bokningar via BokaMera eller båtklubbarnas torrsättningsdagar.
 • Båtarna placeras i rader allt efter storlek när de placeras på land.
 • Den som torrsätter tidigt hamnar längst in i raderna och sjösätts därmed sent.
 • De som torrsätter sent hamnar längre ut i raderna och sjösätts följdaktligen tidigt.
 • Av naturliga skäl kan man inte välja sjösättningstid då de båtar som står ytterst i raderna måste sjösättas först.
 • Tilldelat datum och tid för sjösättning blir tvingande p g a logistiken.
 • Om båten inte sjösätts på utsatt tid kommer båten att flyttas en eller flera gånger eftersom båten kommer att stå i vägen för andra båtar - med extra jobb för våra entreprenörer och kostnader som kommer att debiteras båtägaren.
 • 2021 och 2022 är det extra viktigt att alla båtar kommer i sjön på utsatt tid och att varvsplan blir tömd då vi har stora arbeten som PEAB utför på varvsplan.

REVISOR

Vi söker revisor till UVF.
Revisionen görs av en grupp om tre personer och till den söker vi nu en ordinarie revisor.
Är Du intresserad eller vet Du någon med rätt kompetens som kan vara intresserad?
Kontakta valberedningen på masutoda@hotmail.com

KONTAKT MED DRIFTANSVARIGA

Du som har frågor och funderingar hur saker och ting fungerar på varvet kan e-posta våra driftansvariga.
Du som är medlem i
Johannesfreds Båtklubb e-postar till JBKvarv@uvf.one
Du som är medlem i
Rålambshovs Båtklubb e-postar till RBKvarv@uvf.one

Du som är medlem i Ulvsunda Båtsällskap e-postar till UBSvarv@uvf.one

Du som är medlem i Margretelunds Båtsällskap e-postar till MBSvarv@uvf.one
Du som är medlem i
Alvikens Båtklubb e-postar till ABKvarv@uvf.one

Du som är medlem i Lilla Essinge Båtklubb e-postar till LEBKvarv@uvf.one

Du som är medlem i Minnebergs Båtklubb e-postar till MBKvarv@uvf.one
          Alla ni andra e-postar till UVFvarv@uvf.one

NY STYRELSE FÖR UVF

Torsdag 12/11 valde årsmötet ny styrelse för UVF - Du hittar all information här.

Ordförande Mats Hugosson, vald fram till årsmötet april 2022

Sekreterare Per Friman, vald fram till årsmötet april 2022

Varvschef Kenneth Brånth, vald fram till årsmötet april 2022

Kassör George Berggren, vald fram till årsmötet april 2023

Ledamot Hans Wennerström, vald fram till årsmötet april 2023

Suppleant Annika Liljegren, vald fram till årsmötet april 2022

Suppleant Urban Hiärne, vald fram till årsmötet april 2022

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING

Varvsföreningen har inga kopplingar eller rekommendationer avseende båtmekaniker eller reparationer och underhåll av båtar eller motorer. Varje båtägare väljer själv sina kontakter och företag som man vill ska utföra uppdrag.
Förbehållet varvsföreningen har är att det krävs ett godkännande av respektive driftansvarig för att lämna tillträde till varvsområdet för externa personer och företag.
Här är ett textutdrag ur våra nyckelregler:

 • Medlem som missbrukar sin nyckel genom att t ex låna ut nyckel till icke medlem eller öppnar lås och grindar för icke medlem så kommer nyckel att elektroniskt avprogrammeras.
 • Vid båtreparationer kan medlem låna ut nyckel till entreprenör efter godkännande från driftansvarig men bär fortfarande det personliga ansvaret för nyckeln.

HASTIGHETSBEGRÄNSNING

Maxhastigheten med bil inom varvsområdet är 5 km/h!!

Vid överträdelse spärras nyckel för infart med bil.

NYTTJANDERÄTTSAVTAL

Alla som har en båt på varvet måste skriva på ett nyttjanderättsavtal med UVF.

Avtalet kan Du hitta här Nyttjanderättsavtal.

Det finns även i de röda Varvspärmarna i värmestugorna.

Du som redan har lämnat in ett Nyttjanderättsavtal och inte ändrat namn, bytt båt eller bytt försäkringsbolag behöver inte lämna in ett nytt!

 

 • Stockholm stad kräver detta av oss
 • Juridiskt är det UVF som står för båtplatsen på land och inte Din båtklubb
 • Avtalet är inte förhandlingsbart
 • Administrativt underlättar detta för alla parter - varvet och båtklubben
 • Utan undertecknat avtal torrsätts inte Din båt
 • Byter Du båt eller försäkring måste nytt avtal tecknas

 

Lägg gärna ifyllt avtal i brevlådan utanför Varvskontoret eller e-posta till Din driftsansvarige.

BÅTBOTTENSANERING

Sth Miljöförvaltning har lämnat följande rekommendationer för sanering av båtbottnar.


 • Båtar med tenn >100 µg saneras snarast - TBT (tributyltenn) är oerhört giftigt
 • Båtar med tennvärden <100µg bör analysera ett skrapprov för att fastställa om det finns TBT på båten
 • Båtar med hemmahamn i Mälaren med kopparvärden > 1 000 µg saneras snarast
 • Miljöförvaltningens målsättning är att alla båtar med hemmahamn i Mälaren ska vara sanerade till utgången av 2020

 

Mätvärden på Din båtbotten kan Du erhålla av driftansvarig eller från Varvskontoret.

Mer om båtbottenfärger (enl. Miljöförvaltningen)

- Har båt hemmahamn i Mälaren finns inga tillåtna bottenfärger - där gäller "REN BÅT!"
- S k "spärrfärger" är inte tillåtet.
- Har båt hemmahamn i Östersjön så gäller endast tillåten Östersjöfärg.
- Har båt hamnplats både i Östersjön och i Mälaren så gäller Mälarens normer.
- Har båt TBT så är den inte välkommen i några vatten eller hamnar i Europa sedan 2008.
- Har båt hemmahamn i Östersjön så är västkustfärg inte tillåtet.


Tänk på att det är Du som båtägare som har bevisbördan att Din båt inte medför oacceptabla negativa effekter på människa eller miljö (bevisbörderegeln 2 kap. 1 § miljöbalken).

Båtbottensanering

Från Miljöförvaltningen har vi erhållit blankett och checklista som ska fyllas i och skickas in av UVF till Miljöförvaltningen vid sanering av båtbottnar.
Detta gör varvsföreningens miljöansvarige.
Blanketten måste skickas in till Miljöförvaltningen senast 3 veckor före arbetet utförs - SÅ VAR UTE I GOD TID och anmäl alla uppgifter som behövs till miljo@uvf.one om Du ska sanera Din båt.

ELSLADDAR


På förekommen anledning!

Du som kopplar in Dina elsladdar från varvets elboxar - här är några regler för att jordfelsbrytare i systemet inte ska lösa ut i hela systemet:

 • Kablage godkänd för utomhusbruk - dvs minst H07RN-F (RDOE-kabel) med minst 3x1,5 mm2 kabelarea och minst IP44 klassad.
 • Inga skarvdosor som inte är helt vattentäta.
 • Inga elelement i båtarna.
 • Inga sladdar i eluttagen när Du själv inte är på plats - godkänd batteriladdning med godkänd batteriladdare av driftansvarig är dock undantagen i upp till 3 dygn. Men då ska kablaget vara märkt med namn, inkopplingstidpunkt och vem som godkänt.
 • Ej godkända elsladdar på varvsplan kommer att klippas av - inte bara dras ur elboxen.

FACEBOOK-SIDA

Nu har vi fått igång vår Facebook-sida för varvet. Gå gärna in och kommentera, gilla och skicka in lite bilder.

PÅ FÖREKOMMEN ANLEDNING

Vi som båtägare på varvsplan bör vara mer uppmärksamma vem vi släpper in och ut från varvsplan. Idag hade vi en person som hämtade både båt och trailer på ett bilsläp och blev både in- och utsläppt av någon av våra båtägare utan några frågor.

NYCKELHANTERING

Driftgruppen håller på att se över hela nyckelrutinen. Så ta för vana att med jämna mellanrum uppdatera Din nyckel i HotSpot utanför Varvskontoret.

PALLMATERIAL, VAGGOR, VAGNAR, MASTER etc

Du som har någon form av material liggande eller stående kvar på varvsområdet som t ex

 • Bockar
 • Stöttor
 • Vagga - denna skall vara nedmonterad och hopbuntad
 • Vagn eller trailer
 • Mast i mastskjulet

 

Eller möjligtvis en båt liggande kvar på land.

 

Allt material måste vara märkt! Annars är risken väldigt stor att det städas bort!

VÅRA LÅS

Använd absolut ingen låsspray eller låsolja till våra lås!

Elektroniken i låsen går sönder och ett nytt lås kostar 5.700:-

VARMVATTEN & TOAPAPPER

Vårt varmvatten på toaletter i värmestugor och bodar är inte till för att båtägare ska hämta detta hinkvis och slabba ner utrymmena och med påföljande stora kostnader för uppvärmning och städning.

VARMVATTEN PÅ TOALETTER ÄR TILL FÖR ATT TVÄTTA HÄNDERNA I !!


OCH TOAPAPPER VET DU GIVETVIS VAD DET SKA ANVÄNDAS TILL!!!


Sedan har vi också uppmärksammat att det finns båtägare som tömmer ut miljöavfall och tvättar penslar på toaletterna - DETTA ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET!

Välkommen till Ulvsundavikens Varvsförening (UVF)


Varvsföreningen är en ideell förening som drivs av medlemsklubbarna Johannesfreds Båtklubb; JBK, Ulvsunda Båtsällskap; UBS, Rålambshovs Båtklubb; RBK, Margretelunds Båtsällskap; MBS samt Minnebergs Båtklubb; MBK, Alvikens Båtklubb; ABK och Lilla Essinge Båtklubb; LEBK. Vi förvaltar det gemensamma området vid södra Ulvsundavikens hamn och uppläggningsområde i Bromma som arrenderas av Stockholm stad.


Området är avsett att användas för sliptagning, vinterförvaring och underhåll av båtar från medlems-klubbarna.


Båtägare, som inte är medlem i någon av medlemsklubbarna, kan erhålla sliptagning och vinterförvaring efter prövning av UVFs styrelse. Ansökan finns under fliken Ansökan


Båtägare som har sin båt på UVFs område förbinder sig att följa föreningens stadgar, ordningsregler och i laga ordning fattade beslut.

Kalender 2021

        Dag        Aktivitet

Jan_______________________________________________________________

           4          Driftgruppen 18:30

11          Styrelsemöte UVF 18:30

22          Möte Explo/PEAB 9:00       

Feb_______________________________________________________________

           1          Driftgruppen 18:30

           4          Styrelsemöte UVF 18:30

Mars______________________________________________________________

  1          Motioner från medlemmar till UVF

  1          Bokslut 2020 UVF

  1          Budget 2021, investerings- och underhållsplan, avgifter UVF

  1          Driftgruppen 18:30

11          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Revision klar UVF

29          Driftgruppen 18:30

30          Styrelsemöte UVF 18:30

April______________________________________________________________

  1          Varvet öppnar efter vintern

22          Årsmöte UVF 18:30

23          Sjösättning börjar

25          Sjösättning RBK, UBS och JBK

Maj_______________________________________________________________

  1          Renoveringsplan inlämnad
  1          Sjösättning UBS och JBK

  2          Sjösättning RBK, UBS och JBK

  3          Driftgruppen 18:30

  6          Styrelsemöte UVF 18:30

22          Städdag 10:00 - 12:00

25          Städdag 18:00 - 20:00

25          Debitering "renoveringsbåt", städdagar och vinterbrister 

27          Utbildning Båtbottentvätten 18:00

31          Mastskjulet helt tömt

Juni_______________________________________________________________

  1          Ingen båt på land utan godkänd renoveringsplan

  1          Sommartid på varvet

  7          Driftgruppen 18:30

10          Styrelsemöte UVF 18:30

15          Debitering "sommarliggare" och extra sjösättningar

Juli_______________________________________________________________

 

Aug_______________________________________________________________

15          Nyanmälan varvsplats; SENAST - ny båt eller bytt båt

15          Avanmälan varvsplats; SENAST

15          Tidbokningen för torrsättning är öppen

16          Debitering vinterplatser, torrsättning och sjösättning 2022

16          Driftgruppen 18:30

Sept______________________________________________________________

  6          Driftgruppen 18:30

11          Städdag 10:00 - 12:00

14          Städdag 18:00 - 20:00

15          Vintertid på varvet

15          Början torrsättning

Okt_______________________________________________________________

  4          Driftgruppen 18:30

25          Slutar torrsättning

25          Beläggning plan och hallar inrapporterad

Nov_______________________________________________________________

  1          Driftgruppen 18:30

15          Varvsplan avstängd för biltrafik

Dec_______________________________________________________________

  1          Alla båtar täckta från för till akter

  6          Driftgruppen 18:30

24          Julafton - God Jul

31          Nyårsafton - Gott Nytt År